Constituir una associació

Per tal d’aconseguir finançament públic (subvencions) per fer possible l’exhumació de familiars enterrats, sense el seu consentiment, en fosses comunes (ja siga a Paterna, Sueca, Gandia, Camp de la Bota) o en qualsevol dels fronts o hospitals militars, és necessari constituir una associació que tinga, entre els seus objectius, com a mínim els següents:

– La recuperació de les restes de les víctimes que els seus familiars així ho expressen, de forma clara i explícita, per a donar-los la destinació que estimen digna i convenient, com és el seu dret i en reparació del deute que l’Estat té envers les víctimes i els seus descendents.

– Per a tots, exhumats i no exhumats, reclamats i no reclamats, fins i tot aquells que els seus familiars preferisquen la seua continuïtat en la fossa comuna, deixar el lloc degudament dignificat amb el Memorial que s’estime convenient, i on figuren els noms de tots els que van ser soterrats allà, durant anys, sense el seu consentiment.

Com es constitueix una associació

Per a constituir una associació (de qualsevol naturalesa) és molt útil consultar l’espai web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana:

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques > Justícia > Servicis al ciutadà > Associacions i fundacions

http://www.justicia.gva.es/web/justicia/asociaciones-y-fundaciones

En aquest espai web podreu consultar tots els aspectes relacionats amb la constitució d’una associació, i trobareu tots els documents i formularis adients.

Amb tot, seguidament oferim alguns models en format word, que poden facilitar-vos la tasca.

-Hem de convocar una reunió per tal de designar un mínim de tres càrrecs per a l’associació: president/a, secretari/a i tresorer/a. Si hi ha altres persones interessades en formar-ne part, poden ser vocals.

-D’aquesta reunió han d’eixir signats tres documents:

1. L’acta fundacional
2. Composició de la Junta (Provisional) de l’Associació.
3. Els estatuts de l’associació

ATENCIÓ!! Junt amb els 3 documents hem d’adjuntar còpia acarada dels DNI de president/a, tresorer/a, secretari/a i de tots i totes les vocals. L’acarament no es pot fer en cap administració pública (l’ajuntament no pot acarar-los, per exemple). Sí ho podran fer en la mateixa Conselleria de Justícia on hem d’entregar els papers i també el podem acarar en qualsevol notaria (4 €).

A més, hem d’emplenar un model de sol·licitud per tal d’entregar-lo junt amb els documents abans esmentats i convenientment signats en: REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. TORRE 4 46018 València

Ens donaran una còpia segellada d’aquesta sol·licitud per tal d’acreditar l’entrega de la documentació.

-Els documents presentats ens constituiran com a associació i ens proporcionaran un NIF per tal de poder accedir a les subvencions oportunes. Aquest NIF arribarà entre tres i quatre mesos desprès.

-Què ocorre si necessitem/desitgem tindre el NIF de l’associació abans del temps estipulat ? Doncs podem demanar un NIF provisional que ens aprofita exactament per a les mateixes actuacions que el NIF definitiu. Com podem aconseguir-lo?

-Hem de sol·licitar el NIF provisional en qualsevol delegació de l’Agència Tributària. Hem d’entregar els papers en mà però és obligatori agafar Cita Prèvia en aquest enllaç.

Hem d’aportar la següent documentació:

  • Model 036 (es deu emplenar online i desprès imprimir PDF.)
  • Còpia dels estatuts. (+ original per a acarar-la)
  • Còpia de l’acta fundacional. (+ original per a acarar-la).
  • Còpia de la Composició de la Junta (Provisional) de l’Associació. (+ original per a acarar-la).
  • Fotocòpia del DNI de la persona que entrega la documentació (membre de la Junta).

Una vegada l’associació compta amb el seu NIF , hem de donar un altre pas per tal d’accedir a qualsevol tipus de subvenció. Hem d’inscriure l’associació en el Registre d’Entitats Memorialistes de la Comunitat Valenciana. I com ho fem?:

-Hem de presentar la documentació esmentada en l’article 5 de l’ordre adjunta  i que resumim a continuació:

– Document on la presidenta o president en nom de l’associació sol·licita la inscripció en el Registre d’Entitats Memorialistes.

Declaració responsable signada pel secretari/a on consti la finalitat de l’associació així com les dades d’inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana.

– Còpia acarada dels Estatuts.

Certificat constatant la Composició de la Junta (Provisional) de l’Associació.

Certificat constatant el domicili de l’associació.

-Presentarem aquesta documentació de nou en: REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES. C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. TORRE 4 46018 València

Quan l’associació ja està registrada com a Entitat Memorialista, ja pot accedir a les subvencions públiques.

Per tal d’aconseguir-les, l’associació podrà actuar com a entitat jurídica independent o podrà recórrer a algun ajuntament implicat per a què sigui la corporació municipal qui demani i gestioni les subvencions.

En qualsevol cas, s’haurà de recórrer a una empresa arqueològica de (la seua) confiança per tal que li ajudi a configurar el seu projecte que serà presentat a l’administració adequada per tal de ser puntuat i dotat amb els diners pertinents.

Per a acompanyar aquest projecte, les famílies també han de recopilar una sèrie de documents que a continuació es llisten:

Documentació necessària bàsica per a acompanyar el projecte d’exhumació:

1. Certificat de naixement
Es sol·licita en el registre civil de l’ajuntament o del jutjat i també ací.

2. Certificat de defunció
Es sol·licita en el registre civil de l’ajuntament o del jutjat i també ací.

3. Fotos de l’afusellat (es poden escanejar o fer còpies digitals) .

4. Consentiments d’investigació signats: quants més documents signats per la mateixa família millor, fills, néts, besnéts, nebots, etc. Ja que les subvencions funcionen segons la quantitat de gent implicada, i quants més siguem, millor.

Documentació opcional (recomanable) :

1. Juí sumaríssim :
S’ha de sol·licitar en l’Arxiu general i Històric de Defensa a Madrid o per Internet ací.

2. Certificat penitenciari:
Es sol·licita en l’Arxiu del Regne de València ubicat en el passeig de l’Albereda, 22 de València.

3. Qualsevol altre document o element personal amb referència a la víctima :
cartilles militars, carnets del partit polític o del sindicat en què militava, cartes o postals,fotos d’objectes personals a la presó….